تهاني السيد رئيس الجامعة بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر 1954

"وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ "

Retour

Copyright © 2016 Université Djillali LIABES Sidi-Bel-Abbès - Tous droits réservés | Adresse: BP 89 22000 Sidi-Bel-Abbès - Algérie | Contact: