وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس

  

 Master : Physique de la Matiére condenseé

  

 

 

 Les modules par semestre

 

 

Semestre 1 :

 

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen
UE fondamentales          
UEF1(O/P) 250h 3h 2h 2h30 9h10mn 5 10    

Matière1:

Physique de la Matière condensée1

250h

3h

2h

2h30

9h10mn 5

10

40% 60%
Matière2                  
UEF2(O/P) 200h 3h 1h30 1h30 7h20mn 4 8    

Matière1:

Physique subatomique

200h

3h

1h30

1h30

7h20mn 4

8

40% 60%
Matière2:                  
Etc.                  
UE méthodologie          
UEM1(O/P) 125h 2h 2h   4h20mn 3 5    

Matière1:

Physique des composants électroniques

125h

2h

2h   4h20mn 3

5

40% 60%
    Matière2                  
UEM2(O/P) 100h 1h30   1h30 3h40mn 2 4    

Matière:

Physique Statistique Avancée

100h

1h30

  1h30 3h40mn 2

4

  100%
    Matière2                  
UE découverte          
UED1(O/P) 50h 3h     20mn 2 2    

Matière1:

La didactique des sciences

25h

1h30     10mn 1 1   100%

Matière2:

Linguistique française 1

25h 1h30     10mn 1 1   100%
UED2(O/P)                  
Etc.                  
UE transversales          
UET1(O/P) 25h 1h30     10mn 1 1    

Matière1:

Anglais technique 1

25h 1h30     10mn 1 1   100%
Matière2                  
UET2(O/P)                  
Etc.                  
Total Semestre 1 750h 14h 5h30 5h30 25h 17 30    

 

 

 

 

 

 

 

2- Semestre 2 :

 

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen
UE fondamentales          
UEF1(O/P) 250h 3h 2h 2h30 9h10mn 5 10    

Matière1:

Physique de la Matière Condensée2

250h

3h

2h

2h30

9h10mn 5

10

40% 60%
    Matière2                  
UEF2(O/P) 200h 3h 1h30 1h30 7h20mn 4 8    

Matière1:

Mécanique quantique Avancée

200h

3h

1h30

1h30

7h20mn 4

8

40% 60%
    Matière2                  
Etc.                  
UE méthodologie          
UEM1(O/P) 125h 2h 2h   4h20mn 3 5    

Matière1:

Physique des jonctions et leurs applications

125h

2h

2h   4h20mn 3

5

40% 60%
    Matière2                  
UEM2(O/P) 100h 1h30   1h30 3h40mn 2 4    

Matière1:

Métaux & alliages

100h

1h30

  1h30 3h40mn 2

4

  100%
    Matière2                  
UE découverte          
UED1(O/P) 50h 3h     20mn 2 2    

Matière1:

Introduction à Unix/Linux &  à la programmation

Scientifique

50h 3h     20mn 2 2   100%
Matière2:                  
UED2(O/P)                  
Etc.                  
UE transversales          
UET1(O/P) 25h 1h30     10mn 1 1    

Matière1:

Anglais technique 2

25h

1h30     10mn 1 1   100%
Matière2                  
UET2(O/P)                  
Etc.                  
Total Semestre 2 750h 14h 5h30 5h30 25h 17 30    

 

 

 

 

3- Semestre 3 :

 

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation
14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen
UE fondamentales          
UEF1(O/P) 250h 3h 2h 2h30 9h10mn 5 10    

Matière1:

Magnétisme du Solide & supraconductivité

250h

3h

2h

2h30

9h10mn 5

10

  100%
    Matière2                  
UEF2(O/P) 200h 3h 1h30 1h30 7h20mn 4 8    

Matière1:

Physique des nanotubes

200h

3h

1h30

1h30

7h20mn 4

8

40% 60%
    Matière2                  
Etc.                  
UE méthodologie          
UEM1(O/P) 125h 2h 2h   4h20mn 3 5    

Matière1:

Propriétés Physiques des Matériaux

125h

2h

2h   4h20mn 3

5

40% 60%
    Matière2                  
UEM2(O/P) 100h 1h30   1h30 3h40mn 2 4    

Matière1:

Physique des lasers & dispositifs optoélectronique

100h

1h30

  1h30 3h40mn 2

4

  100%
    Matière2                  
UE découverte          
UED1(O/P) 50h 3h     20mn 2 2    

Matière1:

Informatique Appliquée

25h 1h30     10mn 1 1  

100%

Matière2:

Auto-formation à la recherche documentaire

25h 1h30     10mn 1 1  

100%

UED2(O/P)                  
Etc.                  
UE transversales          
UET1(O/P) 25h 1h30     10mn 1 1    

Matière 1:

Linguistique française 2

25h 1h30     10mn 1 1   100%
    Matière 2                  
UET2(O/P)                  
Etc.                  
Total Semestre 3 750h 14h 5h30 5h30h 25h 17 30    

 

4- Semestre 4 :

 

Domaine       : SM

Filière                        : Physique               

Spécialité     : Physique des matériaux

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

 

 

  VHS Coeff Crédits
Travail Personnel  / / /
Stage en entreprise / / /
Séminaires / / /
Autre (mémoire) 750h 15 30
Total Semestre 4 750h 15 30